Judges on Training

 

TIS HAZARI COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

Sh. Ramesh Kumar-II 16.03.18 17.03.18
2 Sh.V.K. Yadav 16.03.18 17.03.18
3 Sh. Bhupesh Kumar 16.03.18 17.03.18
4 Ms. Nivedita Anil Sharma 16.03.18 17.03.18
5 Dr. Archana Sinha 16.03.18 17.03.18
6 Ms. Vrinda Kumari 16.03.18 17.03.18
7 Sh. Prashant Sharma 17.03.18 17.03.18
8 Sh. Pawan Singh Rajawat 17.03.18 17.03.18
9 Sh. Rajinder Singh 17.03.18 18.03.18
       

 

 

 

ROHINI  HOUSE COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

 

******

****

****

 

 

 

KARKARDOOMA COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1

Sh. Gurdeep Singh 16.03.18 17.03.18
 

 

 

 

 

PATIALA HOUSE COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

 

**** **** ****

 

 

 

 

DWARKA COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

SH. SANJAY GARG-II

16.03.18 17.03.18

2

SH. GAUTAM MANAN

16.03.18 17.03.18

3

SH. PRITAM SINGH 16.03.18 17.03.18

4

SH. SUMEDH KUMAR SETHI 17.03.18 18.03.18

 

 

 

 

 

SAKET COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 Ms. Illa Rawat 16.03.18 17.03.18
2 Sh. Balwant Rai Bansal 16.03.18 17.03.18
3 Sh. Prem Kumar Barthwal 16.03.18 17.03.18
4 Ms. Renu Bhatnagar 16.03.18 17.03.18
5 Ms. Vasundhra Chhaunkar 17.03.18 18.03.18